Tvorba a publikácia metaúdajov pre priestorové údaje a služby je zabezpečovaná prostredníctvom Registra priestorových informácií (PRI).

Upozornenie: V súvislosti so zabezpečením implementácie INSPIRE a súvisiacich legislatívnych požiadaviek bol dňom 01.02.2017 RPI uvedený do operačnej prevádzky.
Z uvedeného dôvodu bude termínu 01.08.2017 ukončená prevádzka Metainformačného katalógu rezortu životného prostredia pre časť "Priestorové údaje a služby" a pôvodnej Národnej katalógovej služby.
V prípade záujmu o migráciu metaúdajov pre priestorové údaje a služby zo systému Metainformačného katalógu rezortu životného prostredia do RPI, prosím kontaktujte Centrum podpory RPI v termíne do 30.06.2017.

Subscribe GeoRSS Subscribe GeoRSS | Help | Reset

Your Account

Load Image

Please wait ...!

Your request is processing.